Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho činnost vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. v pozdějším znění předpisů platných od 1.9.2011, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a z metodického pokynu č. j.: 27317/2004-24. Aktivity ŠPP zajišťuje na naší škole výchovný poradce, školní metodik prevence a vyučující, kteří pracují s žáky se SPU a SPCH. Plán ŠPP a odkazy na konkrétní podoblast níže.

Plán ŠPP 2022-23

Informace výchovného poradce

Informace metodika prevence

 

Školským poradenským zařízením pro naši školu je:

Pedagogicko-psychologická poradna 

PPP a SPC Olomouc

U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
Telefon: 585 221 045, 585 224 573
E-mail:ppp@ppp-olomouc.cz

speciální pedagog: Mgr. P. Kutálek

psycholog: Mgr. J. Červinková

 

logopedie:

Mgr. J.Papulová, Poliklinika Litovel, tel. 777 168 137

 

Skip to content