Spolupráce s rodiči

Rodiče se na činnosti školy mohou podílet prostřednictvím činnosti SRPŠ (viz plán spolpráce) nebo prostřednictvím svých zástupců ve školské radě.

V roce 2012 požádala naše škola na základě dotazníku mezi rodiči (vyplňovali třídní důvěrníci SRPŠ) o udělení značky Rodiče vítáni. Tuto značku obdrží školy, které splňují určitá povinná a minimálně dvě volitelná kritéria. Portál této značky poskytuje jak rodičům, tak učitelům informace, pomoc i návody, jak to udělat, aby vztahy mezi rodiči i školou byly pozitivní a měly dobrý vliv na vývoj dítěte.

Více čtete na www.rodicevitani.cz

Kritéria, která splňujeme, vybrali na své první schůzce v lednu 2012 třídní důvěrníci jednotlivých tříd. Podle výsledku dotazníku jsou to tato:

a) povinná

1. U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy pustí pověřená osoba.

2. Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení školy, seznam telefonních čísel a emailových adres, případně telefon na spojovatelku.

3. Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří a další významnější akce pro rodiče a žáky školy.

4. Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem osobně.

5. S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká.

6. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.

7. Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy.

 

b) volitelná

1. Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů.

2. Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce.

3. Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s nímž spolupracujeme.

4. Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou (obvykle občanská sdružení).

 

 5 rad pro rodiče a 5 rad pro učitele

(zdroj: www.rodicevitani.cz)

Pro rodiče:

  1. Nedívejte se na učitele jako protivníka, ale spolupracovníka při výchově dítěte.
  2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.
  3. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.
  4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.
  5. Nepomlouvejte nikdy učitele svých děti a rozhodně ne, když to mohou slyšet.

Pro učitele:

  1. Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost.
  2. Vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě.
  3. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.
  4. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko – rodičovské debaty o něm.
  5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok.
Skip to content