Školská rada

Školská rada byla zřízena při ZŠ Senice na Hané dle §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zřizovací listinu školské rady a volební řád projednala a schválila rada obce dne 21. 11. 2005.

Školská rada je orgánem školy, umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada je šestičlenná a skládá se ze dvou zástupců obce, dvou zástupců z řad rodičů a dvou zástupců pedagogických pracovníků školy. Funkční období členů je 3 roky a nutnost setkání členů je minimálně dvakrát ročně.

Složení současné školské rady pro období 2021 – 2024:

 Člen rady  zastupuje
Ing. Michal Tichý

zřizovatele

Vendula Koupilová

zřizovatele

Mgr. Monika Kalabisová

školu

Mgr. Karel Jahoda

školu

Dana Huňková

rodiče

Hana Vozková – předsedkyně ŠR

rodiče

 

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

i) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

 

 

 

 

 

Skip to content