Informace výchovného poradce

Mgr. Markéta Houdková:

  • problematika SPU a SPCH (speciální poruchy učení, speciální poruchy chování)
  • kariérní poradenství (volba povolání, přijímací řízení na SŠ, testování žáků)

konzultační hodiny: po předchozí telefonické domluvě kdykoli

 

V rámci problematiky poruch učení a chování je naším  školským poradenským zařízením:

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc

U Sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
Telefon: 585 221 045, 585 224 573
E-mail:ppp@ppp-olomouc.cz

V případě problémů s řečí doporučujeme obrátit se na následující kontakt logopedické ambulance:

Mgr. J. Papulová, Poliklinika Litovel, tel. 777 168 137

 

Informativní schůzka s rodiči žáků ukončujících základní školní docházku – 10. říjen 2023 

Rodiče budou seznámeni s možnostmi výběru vhodné střední školy a oboru vzdělání pro žáky 9. třídy. Dále budou informováni o způsobu a podmínkách přijímacího řízení na střední školy na školní rok 2023/2024.

Postup při přijímacím řízení na střední školy (SŠ)
Zákonný zástupce žáka podává maximálně dvě přihlášky ke vzdělávání na střední škole, a to do cca 1. března 2024 (u oborů s talentovou zkouškou již do 30. listopadu 2023). Žákům a rodičům zajistíme tisk přihlášek z databáze školy (po předchozím ověření osobních údajů). Na přihlášce vytištěné ve škole je třeba doplnit pouze datum a místo podpisu, podpis uchazeče, podpis zákonného zástupce a dle požadavků školy případně potvrzení o lékařské prohlídce. Doporučujeme posílat přihlášky vždy doporučeně. K přihlášce je možné přiložit diplomy a jiná ocenění, které mohou zvýšit šanci uchazeče o přijetí. Nepřikládá se již slovní výstupní hodnocení školy. Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušku, doplní na přední stranu přihlášky zvolený termín (školy nabízejí dva termíny). Kritéria pro přijímání uchazečů vyvěšují SŠ na internet do konce ledna, tj. informace o případné přijímací zkoušce nebo pohovoru, o bodování za prospěch v 8. a 9. ročníku, o možnosti uplatnit diplomy a ocenění z různých soutěží aj.

Ředitel SŠ není povinen posílat uchazeči o studium rozhodnutí o přijetí, ale pouze o nepřijetí. Přijatí žáci si zjistí své přijetí na danou SŠ na zveřejněném seznamu, který musí SŠ vyvěsit do tří dnů po přijímacím řízení, většinou po 22. dubnu. Některé školy posílají předběžnou informaci o přijetí i dříve, závazné je však oficiální rozhodnutí (vyvěšení na internetu a v budově SŠ) – poté začíná běžet desetidenní lhůta pro doručení zápisového lístku.

Vzhledem k tomu, že žáci mohou podat maximálně dvě přihlášky na SŠ (tzn. že mohou být na obě dvě školy přijati), musí po přijetí potvrdit svůj zájem o nástup na jednu ze škol odevzdáním vyplněného zápisového lístku přímo na zvolené škole. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je nejpozději do deseti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě promeškání této lhůty se uchazeč vzdává místa na příslušné SŠ a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Je-li žák přijat na základě odvolání na jinou školu, než kde odevzdal zápisový lístek, pak si jej může vyžádat zpět a přenést na jinou školu. Jiným způsobem není možné odevzdaný zápisový lístek převést na jinou školu. Zápisové lístky vydá základní škola do 15. března.

V případě jakýchkoliv nejasností se obracejte na výchovnou poradkyni školy – Mgr. Markétu Houdkovou, tel. 588 880 258 nebo na ředitelku školy – Mgr. Gabrielu Štefanovou, tel. 588 880 255. Osobní konzultace je možná po telefonické domluvě.

Informace k přijímacímu řízení:

Průvodce devítkou

Přijímací řízení na SŠ 2023-2024 prezentace

Skip to content