Zkvalitnění infrastruktury Základní školy Senice na Hané

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Hlavním cílem předkládaného projektu ZŠ Senice na Hané je modernizace a zvýšení kvality infrastruktury ZŠ v Senici na Hané. Realizací klíčových aktivit projektu dojde k naplnění dílčích cílů, směřujících k naplnění hlavního cíle SC 2.4 IROP a k naplnění Opatření 1.1.2 Strategie ITI OA. Dojde ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Tento projekt „Zkvalitnění infrastruktury Základní školy Senice“ s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007878 je spolufinancován Evropskou unií.

Předpokládaný harmonogram realizace: 2. 12. 2016 – 31. 12. 2019
Předpokládané celkové výdaje: 10 711 396,- Kč

Skip to content