Zkvalitnění infrastruktury Základní školy Senice na Hané II

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Hlavní podstatou projektu ZŠ Senice na Hané je zkvalitnění výuky prostřednictvím modernizace infrastruktury rekonstrukcí a moderním vybavením odborné učebny praktických činností, obsahově určenou pro výuku předmětu vaření v 1. PP hlavní budovy ZŠ v Senici na Hané. Realizací projektu tak dojde k posílení a motivace žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Tento projekt „Zkvalitnění infrastruktury Základní školy Senice II.“ s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010156 je spolufinancován Evropskou unií.

Předpokládaný harmonogram realizace: 1. 10. 2018 – 31. 12. 2019
Předpokládané celkové výdaje: 1 000 000,- Kč

Skip to content