Spolupráce s rodiči

Rodiče se na činnosti školy mohou podílet prostřednictvím činnosti SRPŠ (viz plán spolpráce) nebo prostřednictvím svých zástupců ve školské radě.

2012 požádala naše škola na základě dotazníku mezi rodiči (vyplňovali třídní důvěrníci SRPŠ) o udělení značky Rodiče vítáni. Tuto značku obdrží školy, které splňují určitá povinná a minimálně dvě volitelná kritéria. Portál této značky poskytuje jak rodičům, tak učitelům informace, pomoc i návody, jak to udělat, aby vztahy mezi rodiči i školou byly pozitivní a měly dobrý vliv na vývoj dítěte.

Více čtete na www.rodicevitani.cz

Kritéria, která splňujeme, vybrali na své první schůzce v lednu 2012 třídní důvěrníci jednotlivých tříd. Podle výsledku dotazníku jsou to tato:

a) povinná

1. U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy pustí pověřená osoba.

2. Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení školy, seznam telefonních čísel a emailových adres, případně telefon na spojovatelku.

3. Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří a další významnější akce pro rodiče a žáky školy.

4. Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem osobně.

5. S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká.

6. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.

7. Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy.

 

b) volitelná

1. Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů.

2. Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce.

3. Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s nímž spolupracujeme.

4. Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou (obvykle občanská sdružení).

 

 5 rad pro rodiče a 5 rad pro učitele

(zdroj: www.rodicevitani.cz)

Pro rodiče:

  1. Nedívejte se na učitele jako protivníka, ale spolupracovníka při výchově dítěte.
  2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.
  3. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.
  4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.
  5. Nepomlouvejte nikdy učitele svých děti a rozhodně ne, když to mohou slyšet.

Pro učitele:

  1. Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost.
  2. Vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě.
  3. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.
  4. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko – rodičovské debaty o něm.
  5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok.
Skip to content