Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny                                                                                  ZŠ Senice na Hané

Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc
Vnitřní řád školní jídelny
Č.j.: ZŠ SnH070/2017/Pru Účinnost od: 1. 3. 2017
Spisový znak: 2.1 A5 Počet příloh: 0

 

 1. Školní jídelna zabezpečuje především stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje, mimo jiné, stravování cizím strávníkům.
 2. Jídelní lístek na celý měsíc je vyvěšen na webových stránkách školy (vedoucí školní jídelny si vyhrazuje změnu jídelníčku v případě nutnosti).
 3. V jídelně se žáci chovají ukázněně, nemluví hlasitě, dbají pokynů pracovníků školy.
 4. Po skončení oběda zastrčí židli, odnesou použité nádobí a případně očistí znečištěné místo.
 5. Z jídelny se žáci vrací pomalu a potichu, aby nerušili výuku. Po návratu z jídelny si žáci vyzvednou tašky a opustí budovu nebo čekají na další výuku.
 6. Dohled nad žáky během oběda zajišťují vyučující. Bez přítomnosti dohledu žáci do jídelny nevstupují, pouze se souhlasem učitele.
 7. Pití v jídelně je součástí oběda, náleží pouze strávníkovi při obědě, který má objednaný.
 8. Žáci se přihlašují a odhlašují u vedoucí školní jídelny 1 den dopředu do 13.30 hod., jen v pondělí je možné odhlásit nebo nahlásit oběd do 7.30 hod. na daný den. Oběd, který není odhlášen, propadá. Odhlašování i přihlašování může probíhat telefonicky u vedoucí školní jídelny (588 880 259 – v době nepřítomnosti na záznamník), mailem (jidelna@zssenicenh.cz) nebo osobně.
 9. Obědy jsou hrazeny zálohově k 25. dni předcházejícího měsíce buď trvalým příkazem na částku Kč 500,- (na účet 181805720/0300) nebo zálohou v hotovosti u vedoucí školní jídelny.
 10. Informace o výši stravného obdrží zákonný zástupce na vyžádání od vedoucí školní jídelny. Vyúčtování záloh proběhne 2. týden v červenci, kdy budou vráceny přeplatky zpět na účet a vyplaceny platby v hotovosti (v kanceláři vedoucí školní jídelny).
 11. V případě neuhrazení zálohy stravného do 25. dne předcházejícího měsíce nebude strávníkovi umožněno stravování.
 12. Strávníci mají právo denně odebrat objednaný oběd. Žák, který nebyl přítomen ve škole, nemá nárok na odebrání oběda ve školní jídelně. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Rodiče mají tedy povinnost odhlásit dítě z obědů od 2.dne nepřítomnosti. V případě, že tak neučiní, budou jim neodhlášené obědy účtovány jako cizímu strávníkovi – žáci se v době nepřítomnosti stávají CIZÍMI strávníky a cena oběda je jim stanovena bez dotací.
 13. Obědy se vydávají žákům v době od 11.10 – 13.20 hod.
 14. Výdej obědů pro cizí strávníky je od 11.00 – 11.10 hod.
 15. Ceny obědů:
Kategorie S dotací Bez dotace – Cizí strávníci
I. kategorie 21,- Kč 54,- Kč
II. kategorie 24,- Kč 57,- Kč
III. kategorie 27,- Kč 60,- Kč
Pracovníci školy 27,- Kč 60,- Kč
Cizí strávníci 60,- Kč

 

Vnitřní řád školní jídelny byl projednán na pedagogické radě dne 24. 2. 2017.

Platnost vnitřního řádu není časově omezena.

 

V Senici na Hané 28. 2. 2017                       …………………………………………..

Mgr. Kateřina Prucková, řed. školy